A fost Publicată o nouă Versiune a Ghidului pentru Achiziții de Utilaje!

A fost Publicată o nouă Versiune a Ghidului pentru Achiziții de Utilaje!
Cuprins

Varianta Consultativă nr. 2 a Ghidului Solicitantului aferent submăsurii 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole”, componenta 4.1.1. „Achiziții de utilaje agricole”, este disponibilă pe site-ul oficial al AFIR în secțiunea „Dezbatere publică”.

Pe pachetul P 4.1.1 se pot depune proiecte de achiziții simple de utilaje agricole, în cazul în care exploatația cuprinde culturi de câmp, inclusiv culturile furajere destinate în hrana animalelor și plantele tehnice, precum și culturile horticole, inclusiv cele pomicole și în spații protejate;

În cadrul acestei sesiuni vor beneficia de alocări distincte, precizate în anunțul de lansare a apelului, proiectele încadrate ca achiziții de utilaje agricole specifice culturii sfeclei de zahăr și cele depuse de formele asociative. Un solicitant poate depune un sigur proiect pe una dintre cele 3 componente.

Cine poate Beneficia de Sprijin?

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin submăsura 4.1 sunt fermierii, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice (de drept public sau privat) sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl dețin în temeiul legislației naționale, ale căror exploatații se situează pe teritoriul României şi care desfășoară o activitate agricolă;

 • Persoana fizică autorizată 
 • Întreprindere individuală 
 • Întreprindere familială
 • Societate în nume colectiv – SNC 
 • Societate în comandită simplă – SCS
 • Societate pe acţiuni – SA
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA 
 • Societate cu răspundere limitată – SRL 
 • Societate comercială cu capital privat 
 • Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetaredezvoltare și didactice, inclusiv universităţi din domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat (înfiinţate în baza Hotărârii de Guvern de înființare și funcționare specifice, în cazul celor de drept public, şi în baza statutului de funcționare, în cazul celor de drept privat) având în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice (definite potrivit legislaţiei naţionale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea acestora) – doar pentru unitățile de producție agricolă înregistrate la APIA.

În cazul stațiunilor de cercetare-dezvoltare și didactice aflate în subordinea Universităților cu profil agricol, se va avea în vedere ca în cadrul proiectului să se detalieze și să se ia în calcul doar activele unității vizate de investiție și nu activele Universității (ex. – calculul dimensiunii economice).

 • Societate agricolă 
 • Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor
 • Societate cooperativă agricolă 
 • Cooperativă agricolă 
 • Grup de producători și Organizație de producători 
 • să desfășoare activități economice ca persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere familială/ persoană juridică română;
 • să acţioneze în nume propriu;
 • să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.
 • Solicitanții care au depus două cereri de finanţare pentru care au primit finanțare în cadrul Măsurii 4 (sesiuni aferente perioadei de tranziție);
 • Solicitanții care au depus o cerere de finanțare și au primit finanțare pentru pachetul 4.1.1, aferent sM4.1 tranziție; 

Condiții minime Obligatorii 

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
 • Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 8.000 SO; iar în cazul tinerilor fermieri care au finalizat implementarea Planului de afaceri în cadrul submăsurii 6.1, tinerilor care s-au instalat cu cel mult 5 ani înaintea depunerii Cererii de sprijin pentru aceasta submăsură sau care au primit sprijin prin programul derulat de Agenția Domeniilor Statului (conform legislației în vigoare) dimensiunea minimă, la depunerea Cererii de finanțare, trebuie să fie de 12 000 euro SO și nu trebuie să depășească 100 000 euro SO;
 • Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin submăsură: P 4.1.1 – Achiziții simple de utilaje agricole, la nivelul fermei (vegetal)

– Extinderea și/sau modernizarea fermelor vegetale și a celor mixte (pentru toate culturile vegetale, inclusiv pentru cele furajere aferente fermei zootehnice) prin achiziția de utilaje agricole.

– Investiții necorporale legate de achizițiile simple: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013, ca și componentă secundară a proiectului.

 • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției; Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea însuşirii Declaraţiei F şi în baza corelării informaţiilor din Cererea de Finanțare, buget indicativ rezultat în urma evaluării şi ulterior, prin verificarea documentului 8 prezentat în etapa de contractare.
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;
 • Investiția va respecta legislaţia în vigoare (menţionată la capitolul Trimiteri la alte acte legislative) din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară; Criteriul se consideră îndeplinit în urma verificării documentelor emise de DSP şi DSVSA judeţene depuse la momentul contractării, dacă este cazul.  
 • Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat; Criteriul se consideră îndeplinit dacă în urma verificării situaţiilor financiare aferente ultimilor trei ani fiscali, rezultă că profitul net mediu pe ultimii trei ani fiscali, în euro, la curs BNR din ultima zi bancară a anului financiar pentru care se analizează profitul, nu depăşeşte de patru ori valoarea sprijinului solicitat.  
 • În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD DD.

Mai multe detalii cu privire la acest sprijin pot fi găsite în versiunea actualizată a Ghidului Solicitantului V2 pentru această submăsură. 

Pe site-ul nostru vei găsi stiri despre fonduri europene actualizate, ce au ca scop informarea corectă cu privire la schimbările din acest sector.