Ajutor de Stat pentru Susținerea Activității Crescătorilor din Sectoarele Suin și Avicol!

Ajutor de Stat pentru Susținerea Activității Crescătorilor din Sectoarele Suin și Avicol!
Cuprins

În contextul crizei generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, va fi acordat un ajutor de stat crescătorilor din sectoarele suin și avicol pentru perioada 1 august 2022 – 31 august 2023. Ajutorul, finanțat exclusiv din Bugetul național, se ridică la 126.694.400 lei pentru sectorul suin și 151.934.300 lei pentru sectorul avicol.

Beneficiarii schemei sunt crescători de suine sau păsări, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale, sau familiale,  persoane juridice, precum și societăți agricole constituite în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și compeltările ulterioare, care au desfășurat activitate de îngrășare și/sau reproducție a suinelor,  respectiv activitate de reproducție și/sau incubație și/sau creștere a păsărilor pentru carne sau ouă, în perioada 1 august 2022 – 31 august 2023.   

Schema de ajutor de stat este finanțată exclusiv de la Bugetul național după cum urmează:

 a) 126.694.400,00 lei echivalentul sumei de 25.600.000,00 euro, pentru sectorul suine; 

b) 151.934.300,00 lei echivalentul sumei de 30.700.000,00 euro, pentru sectorul avicol. Cursul utilizat este cel stabilit la rata de schimb de 4,9334 lei pentru 1 euro.

Ce condiții trebuie respectate?

Pentru a beneficia de ajutorul de stat solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:

1) Pentru crescătorii de suine: 

 a) să dețină exploatație/exploatații autorizată/e sanitar – veterinar la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat; 

b) să fi desfășurat activitate de creștere și/sau reproducție a suinelor în perioada 1 august 2022 – 31 august  2023 în exploatații autorizate sanitar – veterinar; 

c) sa fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură; 

d) să nu se afle în lichidare sau faliment (după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de pronunțare lichidare/faliment), la data de 24 februarie 2022, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului. 

2) Pentru crescătorii de păsări: 

a) să dețină exploatație/exploatații autorizată/e sanitar – veterinar la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat; 

 b) să fi desfăşurat activitate de reproducție și/sau incubație și/sau creștere a păsărilor în perioada 1 august 2022 – 31 august 2023 în exploatații autorizate sanitar – veterinar; 

c) sa fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI și să dețină cod  unic de înregistrare atribuit de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură; 

d) să nu se afle în lichidare sau faliment (după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de pronunțare lichidare/faliment ), la data de 24 februarie 2022, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului. 

Documente ce însoţesc cererea de solicitare a ajutorului de stat  

Cererea de solicitare a ajutorului de stat este însoțită de următoarele documente: 

a) copia certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a beneficiarului, împuternicire şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal/ împuternicitului, dacă sunt modificări față de documnetele depuse pentru solicitare M14 sau DR 06; 

b) documentul privind coordonatele bancare/trezorerie, dacă sunt modificări față de documentele depuse pentru solicitare M14 sau DR 06; 

c) mişcarea  efectivelor de suine dintr-o lună din  perioada 1 august 2022 – 31 august 2023, din care să rezulte că a desfăşurat activitate de creştere și/ sau reproducție a suinelor insușită prin semnatură de conducătorul unității; 

d) fişa urmăririi activităţii la păsări, inclusiv situaţia incubaţiei, după caz, dintr-o lună din  perioada 1 august 2022 – 31 august 2023, insușită prin semnatură de conducătorul unității, din care să rezulte că a desfăşurat activitate de reproducţie şi/sau incubaţie şi/sau creştere a păsărilor; 

e) copia documentului emis de Direcţia judeţeană sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, care atestă  capacitatea de producție în condiţii minime de bunăstare aferentă unei serii/ciclu de producție, calculată potrivit prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentată de locuri de cazare si exprimată în UVM, aferente fiecărei categorii de suine la îngrășat și/sau animale de reproducție, respectiv scroafe și/sau scrofițe montate, dacă aceste date nu se regăsesc în autorizația sanitară veterinară a exploatatiei;  

f) copia documentului emis de Direcţia judeţeană Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, care atestă  capacitatea de producție în condiţii minime de bunăstare aferentă unei serii/ciclu de producție, calculat/ă potrivit Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protecţia găinilor ouătoare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 136/2006, cu modificările ulterioare, Normei sanitare veterinare privind stabilirea normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 30/2010, cu modificările ulterioare, şi Normei sanitare veterinare care stabileşte standardele minime privind protecţia păsărilor în fermă şi în timpul transportului, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 63/2012, , reprezentată de locurile de cazare si exprimată in UVM, aferente speciilor și categoriilor de păsări, dacă aceste date nu se regăsesc în autorizația sanitară veterinară a exploatatiei;

g) copie autorizație sanitară veterinară aferentă exploatației/stației de incubație pentru care solicită ajutor de stat;

 h) copia documentului oficial emis de către Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, denumită în continuare ANZ prin Oficiile județene de zootehnie/ DSVSA județene, după caz, care atestă capacitatea stației de incubație, aferentă unei serii de pui eclozionați de găină/curcă; 

i) copii ale documentelor care atestă proprietatea asupra animalelor, sau în cazul în care beneficiarul schemei de ajutor de stat, nu este proprietarul animalelor, acordul proprietarului animalelor în vederea solicitării ajutorului de stat, împreună cu documentele care dovedesc proprietatea animalelor.  Solicitanții din sectorul suin și avicol vor depune cererea de solicitare a ajutorului de stat la centrul județean al APIA pe raza căruia își au sediul social sau la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti unde au depus cererea de plată pentru M14 sau DR 06.

Pentru beneficiarii care au accesat M 14 sau DR – 06, APIA va prelua datele operate şi verificate din sistemele informatice dezvoltate pentru gestionarea măsurii/intervenției menționate anterior. 

Documentele depuse de beneficiari în cadrul măsurilor/intervențiilor  menționate(M14/DR06)  anterior sunt valabile și pentru acordarea schemei de ajutor de stat. Beneficiarii vor depune odată cu cererea și copii ale documentelor care au suferit modificări.

Pentru beneficiarii care au accesat M14/DR-06 funcționarii APIA CJ  vor prelua în  copie documetele menționate mai sus și le vor atasa  la dosarul  cererii ajutorului de stat.  Documentele depuse/transmise în copie de către beneficiar, vor purta sintagma ”conform cu originalul”, vor fi datate și însușite prin semnătură de către beneficiar. 

Cererea de solicitare a ajutorului de stat poate fi accesată Aici

Pe site-ul nostru vei găsi zilnic stiri din agricultura de azi, ce au ca scop informarea corectă cu privire la schimbările din acest sector.