Oportunitate de Creditare pentru Fermieri!

Oportunitate de Creditare pentru Fermieri!
Cuprins

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2024, care a aprobat schema de ajutor de stat IMM PLUS, Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. – S.A., reprezentând statul prin Ministerul Finanțelor, oferă garanții în cadrul Componentei RURAL PLUS a acestei scheme pentru unul sau mai multe credite destinate investiţiilor şi/sau pentru capital de lucru. 

Aceste credite sunt garantate de stat, prin Ministerul Finanțelor, în proporție de maximum 90% din valoarea finanţării, excluzând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat.

Valoarea maximă a finanţărilor acordate unui beneficiar este limitată la 5.000.000 lei pentru creditele destinate capitalului de lucru și la 10.000.000 lei pentru creditele destinate investiţiilor. Totodată, valoarea totală maximă a finanţărilor garantate de stat pentru un beneficiar nu poate depăşi 10.000.000 lei. Pentru sectoarele agriculturii primare, pescuitului și acvaculturii, limita valorică este de 5.000.000 lei pentru fiecare beneficiar.

Ajutorul de stat constă în suma rezultată din valoarea garanţiei de stat, care poate ajunge la 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare, și valoarea grantului, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.250.000 euro pe întreprindere. 

Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii și acvaculturii, ajutorul nu poate depăși 335.000 euro pentru fiecare întreprindere din sectorul pescuitului şi acvaculturii și 280.000 euro pentru fiecare întreprindere din domeniul producţiei primare de produse agricole.

În cadrul acestei scheme, grantul acoperă dobânda datorată de beneficiari pe o perioadă de maximum 12 luni de la acordarea creditului, precum și comisionul de administrare și comisionul de risc pe întreaga durată a creditului garantat.

Ajutoarele acordate prin Componenta RURAL PLUS se pot cumula cu cele din Programul IMM PLUS și cu alte ajutoare de stat, conform regulamentelor în vigoare. Acestea se aplică și în cazul altor scheme de ajutor de stat precum IMM INVEST PLUS și componente asociate.

Beneficiarii schemei RURAL PLUS includ operatori economici, asociaţii agricole, persoane fizice autorizate, asociaţii de fermieri, grupuri de producători, organizaţii de producători din sectorul legume-fructe, start-upuri din domeniile agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.

Activități eligibile

Următoarele activități sunt considerate eligibile pentru obținerea finanțării prin intermediul Componentei RURAL PLUS, conform codurilor CAEN specificate în acordul de finanțare și contractul de garantare:

a) achiziționarea de echipamente, mașini, utilaje, vehicule și alte bunuri de capital, incluzând TVA;

b) cumpărarea de active necorporale precum software, licențe, programe și brevete, incluzând TVA;

c) procurarea de spații pentru producție, servicii, comerciale, depozitare și achiziția de terenuri agricole sau pentru construcții, incluzând TVA;

d) cumpărarea de părți sociale și acțiuni;

e) construirea de facilități pentru producție, servicii sau comerciale, inclusiv depozite, incluzând TVA;

f) costuri pentru reparații majore și modernizarea locațiilor de lucru, inclusiv TVA;

g) diverse alte cheltuieli legate de planul de investiții, cum ar fi panourile fotovoltaice pentru utilizatorul final, incluzând TVA;

h) achiziția de active biologice productive, incluzând TVA;

i) cheltuieli asociate cu aprovizionarea, producția și distribuția;

j) costuri pentru realizarea lucrărilor și/sau furnizarea de servicii;

k) cheltuieli pentru formarea, prelucrarea și valorificarea stocurilor;

l) cheltuieli pentru întreținerea și reparațiile curente ale spațiilor de lucru, sediilor și punctelor de lucru;

m) alte tipuri de cheltuieli necesare activității curente;

n) cheltuieli cu salariile și asimilate, pentru toate activitățile desfășurate;

o) plăți obligatorii către bugetul consolidat general, cum ar fi impozite, taxe și contribuții;

p) alte costuri operaționale;

q) active biologice în stoc și produse agricole, precum și cheltuieli legate de acestea;

r) cheltuielile de refinanțare a altor credite sau linii de credit destinate finanțării capitalului de lucru și investițiilor în domenii precum agricultura, pescuitul, acvacultura, sectorul alimentar și comerțul cu produse respective, cu excepția celor din tutun și băuturi alcoolice. Refinanțările sunt restricționate la credite pentru proiecte europene finanțate, credite de investiții și/sau linii de credit pentru capitalul de lucru asigurate de programe guvernamentale, conform Ordonanței de urgență nr. 110/2017 și modificările ulterioare, Ordonanța de urgență nr. 24/2022, și Ordonanța de urgență nr. 99/2022. Refinanțarea poate include doar soldul creditelor existente, fără posibilități de majorare a acestui sold.

Criterii de Eligibilitate

Pentru a beneficia de ajutorul de stat, întreprinderea trebuie să se asigure că:

a) Îndeplinește criteriile de creditare stabilite de finanțator și regulile de garantare impuse de F.G.C.R.;

b) La momentul solicitării garanției de stat, nu există datorii curente sau restanțe, inclusiv pentru finanțările de tip leasing. Dacă există restanțe, acestea sunt clasificate în categoriile A, B, C în registrul Centralei Riscului de Credit;

c) Nu sunt înregistrate incidente majore în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, cum ar fi interdicția de emitere a cecurilor sau probleme cu biletele la ordin în ultimele șase luni înainte de solicitarea garanției de stat;

d) Nu există proceduri de insolvență deschise împotriva solicitantului;

e) Sunt oferite garanții colaterale adecvate pentru creditele de investiții, inclusiv garanția de stat și ipoteca legală asupra proprietăților imobiliare sau mobile finanțate, astfel încât să acopere cel puțin 100% din valoarea finanțării. În cazul achizițiilor de părți sociale sau acțiuni, se adaugă garanții suplimentare. Pentru achizițiile de software, beneficiarul oferă garanții colaterale suplimentare care, împreună cu garanția de stat, acoperă complet valoarea finanțării. Pentru creditele destinate finanțării capitalului de lucru, se include ipoteca mobiliară asupra tuturor conturilor deschise de beneficiar la bancă, plus garanția de stat. Creditele destinate refinanțării altor credite de investiții păstrează structura de garanții a creditului original, cu ipoteca de rangul I;

f) Nu există datorii fiscale sau alte obligații bugetare neachitate gestionate de autoritatea fiscală centrală. În cazul datoriilor, acestea trebuie achitate înainte de prima extragere de fonduri sau, alternativ, înainte de acordarea creditului/liniei de credit pentru capitalul de lucru în cadrul unui program de ajutor de stat;

g) Nu există decizii de recuperare a ajutoarelor de stat emise împotriva lor sau, dacă există, aceste decizii au fost onorate conform legislației actuale;

h) Nu au fost solicitate alte forme de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile;

i) Administratorii, fie că sunt persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente în România, nu prezintă antecedente penale sau fiscale. În cazul administratorilor persoane fizice şi/sau juridice, nerezidente pe teritoriul României, se necesită o declarație autentică care să confirme absența antecedentelor și a obligațiilor fiscale în România. Toate declarațiile trebuie traduse în română și autentificate;

j) Sunt afectați de criza economică, așa cum este definită în Cadrul temporar de criză și tranziție, dovada fiind o declarație pe propria răspundere, completată și semnată de solicitant.

În final, costul total al creditelor acordate în cadrul Componentei RURAL PLUS include rata dobânzii și comisioanele asociate, iar termenul de valabilitate al schemei este până la 30 iunie 2024

Instituțiile de credit trebuie să transmită documentele necesare până la data de 25 iunie 2024 pentru a beneficia de garantarea statului.

Pe site-ul nostru vei găsi zilnic stiri din agricultura de azi actualizate, ce au ca scop informarea corectă cu privire la schimbările din acest sector.