Crescătorii de Bovine primesc Subvenții Suplimentare de la APIA!

Crescătorii de Bovine primesc Subvenții Suplimentare de la APIA!
Cuprins

Crescătorii de bovine au parte de o veste bună anul acesta, întrucât vor beneficia de o subvenție APIA suplimentară pentru îngrijirea tineretului bovin la îngrășat. Subvenția vine în urma implementării eco-schemei PD-08, conform ordinului MADR 106/19 martie 2024.

Condiții de eligibilitate și cerințe specifice

 • Limita maximă pentru subvenție este de 5.000 de capete de tineret bovin la îngrășat, având o greutate minimă de 450 kg la livrare în vederea sacrificării.
 • Îndeplinirea condițiilor referitoare la spațiul disponibil alocat fiecărui animal, condițiile de confort în zona de odihnă și rațiile furajere optimizate sunt obligatorii pentru a beneficia de sprijinul aferent eco-schemei PD-08.
 • Efectivul eligibil de tineret bovin trebuie să fie deţinut în exploataţie minimum 6 luni până la data livrării în vederea sacrificării în abatoare autorizate sanitar-veterinar care sunt supuse controlului autorităţii competente privind respectarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 180/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul sacrificării şi uciderii.
 • ”Creşterea cu cel puţin 15% a spaţiului disponibil alocat fiecărui animal” potrivit căreia trebuie să se asigure fiecărui animal, exploatat în sistemul semiintensiv şi/sau intensiv, în perioada de stabulaţie a anului de cerere, un spaţiu util din adăpost cu 15% mai mare decât standardul minim prevăzut în Ordinul nr. 10/2023;
 • ”Asigurarea condiţiilor de confort sporit în zona de odihnă”, utilizează o cantitate de materiale sub formă de aşternut de cel puţin 3 kg/cap tineret bovin/zi.
 • ”Asigurarea unor rații furajere optimizate” pentru creșterea bunăstării și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, să asigure fiecărui animal rație furajeră optimizată, echilibrată din punct de vedere nutritiv, respectiv proteina brută din furaj trebuie să aibă valoarea cuprinsă între 10%-20% din substanța uscată, care trebuie să aibă valorea cuprinsă între 40-90%.

Solicitantul depune împreună cu cererea de plată pentru eco-schema PD-08 schiţa grajdului/spaţiului de creştere (din suprafaţa totală construită se elimină suprafaţa aferentă spaţiului de hrănire/adăpare dacă este amplasat pe sol care împiedică deplasarea sau odihna tineretului bovin, suprafaţa stâlpilor etc.).

Documente necesare pentru solicitare

Fermierii trebuie să depună o serie de documente, iar printre acestea se numără:

 • documente de intrare, în funcţie de provenienţă: copii de pe facturi de achiziţie, documente de circulaţie, certificate sanitar-veterinare, filă/file din carnetul de comercializare împreună cu copia atestatului de producător, acte de mutaţie, acte fătări, după caz;
 • documente de ieşire, după tipul abatorizării:
 • copia documentului/documentelor de livrare către abatorul autorizat sanitar veterinar, copia avizului de însoţire a animalelor de la exploataţia cu cod ANSVSA la abatorul autorizat sanitar veterinar;
 • copia documentelor care dovedesc moartea animalelor;
 • copiile rapoartelor de clasificare;
 • documente pentru sacrificare în regim de prestare de servicii:
 • copia avizului de livrare de la crescător la abator;
 • copia facturii de prestare a serviciului de abatorizare;
 • copiile rapoartelor de clasificare;
 • documente pentru sacrificare în abatorul propriu autorizat:
 • copie după documentul de circulație pentru mișcarea din fermă în abator;
 • copie după raportul de abatorizare.
 • situaţia centralizatoare a intrărilor şi ieşirilor pentru perioada aferentă decontului întocmită pe baza documentelor de intrare-ieşire din care rezultă trasabilitatea de la intrarea în exploataţie până la livrarea către abator şi îndeplinirea cerinţelor referitoare la perioada de 6 luni, livrarea către abator la o greutate de minimum 450 kg în viu şi vârsta la data livrării către abator. Această situaţie centralizatoare se depune la APIA atât pe suport electronic, cât şi pe suport hârtie;
 • documentul din care rezultă că este îndeplinită cerinţa privind creșterea cu cel puțin 15% a spațiului disponibil alocat fiecărui animal este situaţia centralizatoare a evidenţelor privind respectarea spaţiului disponibil alocat fiecărui animal mai mare cu 15% faţă de standardul minim prevăzut în Ordinul nr. 10/2023;
 • documentele care atestă îndeplinirea cerinţei privind ”asigurarea condițiilor de confort sporit în zona de odihnă” sunt:
 • copie a facturii/facturilor de achiziţionare/a documentelor de intrare, a materialelor folosite sub formă de aşternut;
 • copia fişei de magazie, dacă există materiale folosite pentru aşternut pe stoc la data de 1 ianuarie a anului de cerere;
 • copii ale bonurilor de consum;
 • copie a registrului de evidenţă de aplicare a materialelor din care să reiasă: data (ziua) aplicării, cantitatea şi locul în care au fost utilizate materialele sub formă de aşternut, nr. de animale existent la momentul aplicării din care să rezulte cantitatea de 3 kg/cap/zi;
 • documentul care atestă îndeplinirea cerinţei privind asigurarea unor rații furajere optimizate pentru creșterea bunăstării și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră sunt: copii ale buletinelelor de analiză lunare ale furajelor din care să reiasă valoarea proteinei brute și a substanței uscate din furajele analizate, emise pe perioada anului de angajament voluntar, de către un laborator specializat.

Deconturile și documentele asociate trebuie depuse în lunile iulie și ianuarie, astfel: 

 • în luna iulie pentru activitatea de creştere şi îngrăşare desfăşurată în perioada 1 ianuarie-30 iunie;
 • în luna ianuarie a anului următor anului de angajament pentru care se solicită sprijin, pentru activitatea de creştere şi îngrăşare desfăşurată în perioada 1 iulie-31 decembrie.

Sancțiuni pentru neconformitate

 • Nerespectarea prevederilor menționate se sancționează conform dispozițiilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 483/2023 pentru aprobarea sistemului de sancţiuni aplicabil intervenţiilor şi ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, aferente cererilor de plată începând cu anul de cerere 2023, cu modificările și completările ulterioare.
 • Nerespectarea normelor privind condiționalitatea se sancționează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 393/2023 privind aprobarea Sistemului de sancţiuni administrative pentru condiţionalitate începând cu anul de cerere 2023, cu modificările și completările ulterioare.

Pe site-ul nostru vei găsi stiri despre subventii in agricultura actualizate, ce au ca scop informarea corectă cu privire la schimbările din acest sector.