Regulile pentru a Primi Subvenții în Anul 2024!

Regulile pentru a Primi Subvenții în Anul 2024!
Cuprins

Pentru a accesa sprijinul conform reglementărilor actuale, vă oferim o sinteză a normelor și condițiilor referitoare la delimitarea parcelelor de referință și eligibilitatea suprafețelor pentru schemele de plată administrate de APIA.

Blocul fizic este definit geografic prin limite stabile, cum ar fi drumuri, căi ferate, limitele așezărilor, cursuri de apă, canale de irigații, baraje artificiale, marginea pădurii, arbori, garduri vii, limitele culturilor permanente și ziduri. 

Fiecare bloc fizic are un identificator unic înregistrat în sistemul de informații geografice (GIS) al sistemului de identificare al parcelelor agricole (LPIS).

Regulile de excludere a suprafețelor neagricole din suprafața blocului fizic sunt:

 • Elementele neagricole indiferent de dimensiunea lor se exclud din blocul fizic dacă se regăsesc la limita blocului fizic;
 •  Construcțiile de orice fel sunt excluse indiferent de dimensiunea lor;
 •  Suprafețele neagricole din interior mai mari de 100 m2 se exclud din blocul fizic;
 •  Suprafețele neagricole mai mici de 100 m2 din interior se deduc din aria blocului fizic dacă suma lor este mai mare de 100 m2.

Pentru sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS), suprafaţa agricolă trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime:

 • exploataţia agricolă să aibă o suprafață de cel puțin 1 ha;
 • suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha, în cazul serelor, solariilor este de cel puțin 0,03 ha, iar în cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi suprafața parcelei agricole este de cel puțin 0,1 ha.

Terenuri arabile (TA) sunt terenuri cultivate în scopul producției agricole sau suprafețe disponibile pentru producția agricolă, dar lăsate pârloagă, inclusiv zone neproductive, angajamente de dezvoltare rurală, zone împădurite, zone care respectă cerințele GAEC 8, indiferent dacă terenul respectiv este sau nu ocupat cu sere, solarii sau alte mijloace de protecție fixe sau mobile, astfel cum sunt prevăzute la pct 4.1.1.2.1 din PS 2023-2027.

Teren lăsat pârloagă înseamnă teren arabil necultivat pe durata unui an (an de cultură), menținut în bune condiții agricole și de mediu, pe care se efectuează activitatea minimă de întreținere. Perioada în care terenul este lăsat pârloagă este de minim 6 luni într-un an de cultură și acoperă lunile martie-august, dar nu mai mult de 4 ani pe acelaşi amplasament.

Pajiștile permanente sunt terenuri folosite ca păşuni permanente şi fâneţe permanente, inclusiv pajiştile cultivate sau recoltate în sistem de paludicultură, conform OUG nr. 34/2013, consacrate producţiei de iarbă şi de alte plante furajere erbacee cultivate sau spontane, inclusiv cele menţionate în anexa nr. 26 din Ordinul 106/2024, care nu au făcut parte din sistemul de rotaţie a culturilor din exploataţie timp de cel puţin cinci ani, astfel cum sunt prevăzute la pct. 4.1.1.2.3 din PS 2023-2027.

Livadă tradițională utilizată extensiv (PP) înseamnă suprafețele de livezi tradiționale care sunt utilizate în principal ca pajiști permanente, prin cosit și/sau pășunat, având densitatea pomilor de maximum 240 pomi/ha, indiferent de specia cultivată, iar intervalele dintre pomi sunt acoperite cu specii furajere erbacee perene sau din flora spontană, prevăzute în anexa nr. 3 la Ordinul MADR nr. 106/2024.

Culturi permanente (CP) sunt următoarele: vii, livezi, pepiniere, hameiști, arbuști fructiferi, speciile forestiere cu ciclu scurt de producție, pentru care nu se practică un sistem de rotație, altele decât pajiștile permanente, care produc recolte repetate, astfel cum sunt prevăzute la pct 4.1.1.2.2 din PS 2023-2027.

Nu sunt eligibile la plată următoarele suprafețe:

 • suprafeţele agricole pe care se constată în urma controalelor administrative sau controalelor la fața locului, inclusiv cele pentru actualizarea blocurilor fizice nu s-a desfăşurat activitatea agricolă prevăzută la pct. 4.1.1 din PS 2023-2027;
 • suprafeţele din rezervaţiile ştiinţifice, zonele de protecţie strictă din parcurile naţionale, parcurile naturale sau din rezervaţii ale biosferei şi amenajările peisagistice, spre exemplu Rezervaţia Biosferei «Delta Dunării», Parcul Naţional Munţii Rodnei. Sunt eligibile la plată suprafeţele agricole situate în zonele de protecţie integrală şi zonelem de conservare durabilă (zonele-tampon) din parcurile naţionale şi naturale pe care se pot desfăşura activităţi agricole, cu respectarea măsurilor impuse în planul de management al ariei protejate, compatibile cu cerinţele pentru măsurile de sprijin direct;
 • suprafeţele amenajate ca terenuri permanente de sport;
 • suprafeţele aferente aeroporturilor şi culoarelor de siguranţă, suprafeţele aferente aerodromurilor şi/sau heliporturilor;
 • suprafeţe aferente zonelor sportive/de agrement (parcuri, pârtii de ski) care sunt scoase din circuitul agricol;
 •  suprafeţe utilizate de unitățile militare;
 •  suprafeţele de teren aferente lucrărilor de consolidare, de protecţie şi de apărare şi terenul aferent elementelor infrastructurii autostrăzilor şi drumurilor naţionale aparţinând domeniului public al statului;
 •  suprafeţele de teren care constituie zone de protecţie ale suprafeţelor ocupate de lucrări de amenajare sau de consolidare a albiilor minore, de canale şi derivaţii hidrotehnice la capacitatea maximă de transport a acestora, precum şi de alte construcţii hidrotehnice realizate pe ape, lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, construcţii şi instalaţii hidrometrice, precum şi instalaţii de determinare automată a calităţii apelor;
 •  suprafeţele de teren care constituie zone de protecţie adiacente infrastructurii de îmbunătăţiri funciare;
 •  suprafeţele de teren lăsat pârloagă declarate/determinate pe acelaşi amplasament mai mult de 4 ani;
 •  suprafeţele declarate în cererea de plată în afara limitelor blocului fizic. Excepţie sunt cazurile în care fermierul semnalează, la depunerea cererii, necesitatea actualizării limitelor blocului fizic, iar APIA confirmă observaţia fermierului pe baza celor mai recente imagini ortofoto sau în urma verificărilor la fața locului pentru acest scop; suprafețele constatate în urma verificării în teren, pentru acest scop, ca fiind neutilizate în scop agricol sau pentru care nu s-a desfăşurat activitatea agricolă prevăzută la pct. 4.1.1 din PS 2023-2027 nu sunt eligibile pentru plată;
 •  suprafeţele cu amenajări piscicole, aşa cum acestea sunt prevăzute în registrul agricol. Fac excepţie terenurile cu amenajări piscicole redate sau introduse în circuitul agricol.

❗Plățile nu sunt efectuate pentru suprafețele digitizate (solicitate pentru sprijin) în cazul în care aceeași suprafață de teren este declarată de doi sau mai mulți fermieri, decât după clarificarea situației, fie de către fermieri, fie de către o instanță judecătorească.

Delimitarea parcelelor agricole se realizează folosind aplicația geospațială (IPA-ONLINE), dezvoltată de APIA și pusă la dispoziția fermierilor pentru completarea declarației de suprafață și depunerea cererii de plată. 

Prin intermediul acestei aplicații, fiecare fermier poate vizualiza parcelele agricole declarate în anul precedent și poate delimita noi parcele în cazul în care lucrează terenuri suplimentare în anul curent. 

De asemenea, fermierii pot șterge parcelele pe care nu le mai utilizează în prezent și pot efectua modificări asupra parcelelor care au suferit schimbări față de anul anterior sau sunt cultivate cu altă cultură.

Dacă nu se realizează localizarea corectă a parcelei fermierului în LPIS, consecințele pot fi următoarele:

 • dubla declarare a terenului şi nerealizarea de plăți pentru suprafața suprapusă delimitată de către fermierii;
 •  stabilirea neadecvată a suprafeţei eligibile care nu este în concordanță cu realitatea din teren;
 •  supradeclarări și suprapuneri între parcelele agricole declarate de către fermieri; penalizarea fermierilor conform legislaţiei în vigoare.

Pentru informații suplimentare poți consulta Ghidul informativ privind Sistemul de Identificare a Parcelelor Agricole – LPIS în Campania 2024, publicat pe site-ul APIA, în cadrul secțiunii Materiale de informare, Anul 2024.